Mislav Budišić, prim. dr. med, neurolog, subspecijalist Intenzivne medicine

Dr. Mislav Budišić diplomirao je 2001. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a specijalist neurologije postaje 2010. Od 2016. je subspecijalist Intenzivne medicine. 

Predaje na tečajevima kontinuirane medicinske edukacije iz područja neurosonologije, moždanog udara te na hrvatskim i internacionalnim kongresima. Autor je i koautor na više od 50 znanstvenih i stručnih radova i kongresnih sažetaka u stranim i domaćim časopisima. 

Uže područje njegovog rada je intenzivna medicina uz istraživanje i primjenu suvremenih principa liječenja akutnog moždanog udara, primarne i sekundarne prevencije cerebrovaskularnih poremećaja te praktična primjenu ultrazvuka u jedinicama intenzivnog liječenja.

Od 2017. dr. Mislav Budišić postaje mentor u diplomskoj nastavi Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta (ERF). Od 2017./2018. je na Postdiplomskom doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ MEF Sveučilišta u Zagrebu, pod temom „Uloga transkranijske sonografije moždanog parenhima u obradi bolesnika s Parkinsonovom bolesti“.

Član (national representative) je European academy of Neurology (EAN) panela kome i poremećaja svijesti. Od 2021. periodički radi u respiracijsko-intenzivističkom odijelima s bolesnicima s COVID infekcijama te iste godine dobiva titulu primarijusa.

dr. Mislav Budišić neurolog